POSLANSTVO IN VIZIJA ŠOLE

Želimo, da bi bila šola sodobna, aktualna in vsebinsko bogata. Med šolskim letom bomo izvedli vrsto nalog, ki jih bomo v programu dela le nakazali, kasneje pa jim bomo določili vsebino in pomen.

Pri delu v šolskem letu 2016/2017 bomo upoštevali naslednje usmeritve:

 • Največjo pozornost bomo posvetili kvalitetnemu pouku.
 • Krepili bomo avtonomnost in strokovnost učitelja s permanentnim strokovnim izobraževanjem vseh strokovnih delavcev, še posebej na področju novih znanj, potrebnih za 9-letno OŠ.
 • Poleg kvalitetnega znanja bomo učencem poskušali dati tudi dobro vzgojo. Tako bomo posebno skrb posvetili vsebinam razrednih ur, ki jih bodo izvajali razredniki in šolski svetovalni delavci.
 • Pri poučevanju bodo učitelji uporabljali aktivne oblike dela in tako učencem poleg množice dejstev omogočili tudi uporabnost znanja, s poudarkom na vseživljenjskem učenju.
 • Skrb za slovenski jezik bo prednostna naloga vseh.
 • Učitelj bo imel pri načrtovanju dela strokovno avtonomijo. K svobodnemu izboru vsebin in metod dela pa sodi tudi večja odgovornost za dosežene učne cilje.
 • Staršem bomo zagotovili sodobne in odprte možnosti komunikacije in sodelovanja pri zastavljanju skupnih interesov v načrtovanju dela zavoda.

 Vizija Osnovne šole Koper je:

 Doseganje odličnosti, odprtosti, inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti v sodobnem osnovnošolskem vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Želimo biti  šola:

 • ki bo dajala učencem taka znanja, da bodo dosegli primerljive rezultate z vrstniki v naši državi in v državah Evropske unije,
 • ki bo omogočala učencem, da bodo razvijali svoja interesna področja in bodo na vseh predmetnih področjih dosegali rezultate v skladu s svojimi sposobnostmi,
 • ki bo tako usposabljala učence, da bodo znali koristno uporabiti vsa znanja in se znali uspešno prilagajati vse bolj zahtevnim nalogam življenja v Evropski uniji,
 • ki bo zaradi aktivnih oblik in metod dela, urejenosti in  tehnološke opremljenosti  učencem bolj zanimiva in bodo v njo radi prihajali,
 • ki bo strokovno, razvojno naravnana, komunikativna in odprta okolju.

Cilje, ki so zajeti v viziji, je potrebno spremljati in jim slediti skozi tri področja:

 • nacionalno šolsko politiko,
 • občinsko, krajevno in interno šolsko politiko,
 • cilje in vizijo vodstva šole v zagotavljanju šolskega menedžmenta.

Nacionalno šolsko politiko opredeljujejo naslednji cilji:

 • zagotavljati pedagoško in organizacijsko najkvalitetnejši in sodoben vzgojno-izobraževalni proces za slehernega učenca,
 • vzpodbujati in motivirati učitelje in učence za sodelovanje v republiških in mednarodnih projektih na področju šolstva,
 • zagotoviti določila novele ZOŠ, ZOFVI in ZUJF iz leta 2012,
 • načrtovati kvalitetno stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev in strokovnih delavcev šole v smislu novosti na področju devetletne osnovne šole ter razvoja novih učnih strategij in tehnologij,
 • razvijati pozitivno delovno pedagoško klimo,
 • zagotavljati ustrezen socialni status zaposlenih v zavodu.

   Občinsko, krajevno in interno šolsko politiko predstavljajo naslednji cilji:

 • odličen in sodoben vzgojno-izobraževalni program in proces na Osnovni šoli Koper,
 • zagotavljanje individualizacije in diferenciacije pouka  vsakemu učencu,
 • razvijanje programov za nadarjene,
 • razvijanje programov dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami in otrokom s specifičnimi učnimi  težavami,
 • uvajanje dejavnosti novo priključenega svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše,
 • spodbujanje notranje motivacije otrok ob ustreznih modelih pouka kot so: interdisciplinarni pouk, projektno delo, konstruktivistični pouk, problemski pouk…,
 • uvajanje nadstandardnih programov – športnega programa, naravoslovnih dejavnosti, dejavnosti bivanja v naravi …,
 • uvajanje drugačnih oblik dela in v otrokovo ustvarjalnost  usmerjenih projektov,
 • zagotavljanje pestrega in strokovno sodobno organiziranega programa kulturnih in naravoslovnih dni ter šole v naravi,
 • razvijanje in posodabljanje  drugih (interesnih) dejavnosti ob  pouku,
 • zagotavljanje postopnega prehoda učencev iz triletja v triletje znotraj devetletne šole ter iz osnovne na srednjo šolo,
 • uvajanje preventivnih programov proti drogam, nasilju in mladostniški delinkvenci, vandalizmu,
 • pripravljanje učencev za uspešno nadaljevanje šolanja, ustrezno poklicno usposabljanje in dobro vključevanje v  družbo današnjega časa,
 • nadaljnje uvajanje sodobne informacijske tehnologije v pouk in posodabljanje le te,
 • razvijanje timskega pristopa dela na vseh nivojih učno-vzgojnega procesa,
 • sistemsko in smotrno reševanje kadrovske problematike na šoli,
 • pravično in sprotno zagotavljanje možnosti in pravice napredovanja učiteljev in ostalih delavcev šole v strokovne nazive in plačilne ter plačne razrede,
 • zagotavljanje vseh zakonskih pravic in obveznosti učencev, učiteljev, delavcev šole in staršev,
 • zagotavljanje smotrne porabe vseh vrst energij in zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev v obstoječem objektu (ogrevanje, klimatiziranje, električna energija …)
 • posodabljanje in nadgrajevanje opremljanja specialnih učilnic in šolskih prostorov, šolske opreme  in pohištva zlasti za pouk v tretjem triletju,
 • zagotavljanje najboljših materialnih pogojev za delo na šoli,
 • zagotovitev dodatnih ustreznih zunanjih igral za najmlajše učence,
 • zagotovitev in ureditev učilnice v naravi, šolskega vrta in botaničnega nasada mediteranskih rastlin,
 • zagotavljanje uspešnega in konstruktivnega povezovanja šole s krajem, občino in  regijo,
 • zagotavljanje prometne in splošne varnosti v okolici šole in v njej.

Cilji in  vizija šolskega menedžmenta vodstva šole so v tem obdobju zlasti:

 • Na Osnovni šoli Koper želimo razvijati demokratični stil menedžmenta, ki temelji na soodločanju, soodgovornosti in timskem delu, kjer imamo vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa dovolj prostora za razvijanje osebnih in skupnih strokovnih interesov ter idej, možnost ustvarjalnosti in samoaktualizacije pri opravljanju svojega poklica ter možnost lastnega in skupnega uspeha.
 • Pomemben element kakovosti šole so strokovni kadri: pomočnici ravnatelja, šolska svetovalna služba, računovodski, administrativni in tehnični delavci, s katerim želimo tako kot do sedaj v skupnem načrtovanju, delovnem sodelovanju in soustvarjanju z upoštevanjem največje mere strokovnih kompetenc in soodgovornosti posameznikov pri realizaciji specifičnih nalog, tudi v nadalje zagotavljati uspešen poslovni rezultat – programski in  finančni.
 • Poskrbeti želimo za ustrezno vključevanje šole v potrebe krajevne skupnosti, mesta Koper, Mestne občine Koper in širše regije, kar pomeni vzporedno s pedagoškim delom voditi tudi tržno politiko šole tako na področjih trženja prostorov, prehrane in že utečenih šolskih nadstandardnih storitev, kot tudi na področju trženja različnih programov (izobraževanja, rekreacije, zabave, športa …).
 • Tudi v nadalje želimo gojiti družabnost v kolektivu, zabavo in družabnost med učenci ter družabnost med starši učenci in učitelji, saj je to eden osnovnih pogojev sproščene komunikacije in prijetnih delovnih odnosov.

(Skupno 1,239 obiskov, današnjih obiskov 1)