Animacije učencev 9. razreda

Vabimo vas k ogledu animacij učencev 9. razredov.

V času učenja na daljavo so se učenci potrudili in naredili svojo prvo animacijo v tehniki “stop motion”. Uporabili so aplikacijo na pametnem telefonu in z njo posneli veliko posameznih fotografij gibanja, ki so jih nato v zaporedju pretvorili v animacijo. Za vse, ki vas zanima izdelava animacije, lahko poskusite uporabiti aplikacijo “Stop Motion Studio”. Na tej povezavi najdete navodila za uporabo aplikacije: https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174688430.

 

mentorica Nika Vižintin

Poletno počitniško varstvo 2020

 

Koper, 28. 5. 2020

POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO 2020

NA OSNOVNI ŠOLI KOPER

Spoštovani starši,

na Osnovni šoli Koper bo s finančno pomočjo MO Koper tudi to leto organizirano poletno počitniško varstvo. Potekalo bo od 29. 6. do 24. 7. in od 17. 8. do 27. 8. 2020, vsak dan od ponedeljka do petka med 7.00 in 16.00 uro.

Počitniško varstvo je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda, ki obiskujejo osnovne šole v MO Koper in izven. Poskrbljeno bo za prehrano (malico, kosilo, popoldansko malico) in zanimiv ter pester program.

Prijava

Vsi, ki želite svojega otroka vključiti v počitniško varstvo, ga morate prijaviti najkasneje do srede, 17. 6. 2020. Prijavite se lahko izključno preko elektronske prijave, ki se nahaja na spletni povezavi: https://forms.gle/SuiyRANCCeiV58xL7.

 Prispevek

Ob delnem sofinanciranju MO Koper znaša prispevek staršev:

  • za učence, ki obiskujejo osnovne šole v MO Koper 8 € na dan, oziroma 35 € na teden,
  • za učence, ki obiskujejo osnovne šole izven MO Koper 13 € na dan oziroma, 60 € na teden.

Prispevek staršev vključuje stroške prehrane in delno materiala.

Vstopnine za obisk zunanjih ustanov po programu so dodaten strošek, ki ga krijejo starši sami.

Pogodbo o izvajanju in plačevanju storitve Počitniško varstvo 2020  si prenesite na tem mestu. Izpolnjen in podpisan izvod pogodbe vrnete na naš poštni naslov ali skeniranega pošljete na spletni naslov tanja.stravs-islamovic@guest.arnes.si, najkasneje do 19. 6. 2020. Prijave, ki bodo prispele po roku, ne bodo veljavne.

Informacije

Vse dodatne informacije in obvestila bodo objavljena na spletni strani šole: http://www.os-koper.si/

V času trajanja počitniškega varstva smo od 7.00 do 16.00 ure dosegljivi za nujna sporočila na telefonski številki Osnovne šole Koper  041 617 834 ali na mail: pocitnisko.varstvo@os-koper.si.

Vodji programa PPV                                                                                      Niti Krota Bagari, prof.

Etien Počkaj Godnič                                                                                          v.d. ravnatelja

Nina Oberstar Horvat                                                                                     Osnovne šole Koper

Šolska prehrana v šolskem letu 2020/2021

Številka: 6002-475/2020

Datum: 25. 5. 2020

Zadeva: šolska prehrana v šolskem letu 2020/2021

Osnovna šola Koper organizira za učence zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico, zagotavlja pa tudi dietne obroke za učence z medicinsko indicirano dieto na podlagi izdanega potrdila pediatra oziroma alergologa.

1. Prijava na šolsko prehrano

2. Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši oz. skrbniki v mesecu juniju za naslednje šolsko leto.Zaradi lažje organizacije izpolnite prijavo na spletni strani Osnovne šole Koper od 29. 5. 2020 do 5. 6. 2020 na povezavi PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO V ŠOLSKEM LETU 2020/2021.

3. Subvencioniranje šolske prehrane iz državnega proračuna

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 553,63 eurov.
  • do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 376,05 eurov.

Do subvencije za malico in kosilo so upravičeni tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni treba oddajati, če imate veljavno odločbo o otroškem dodatku. V odločbi je navedeno, ali je otrok upravičen do subvencije za malico in kosilo.

4. Denarne pomoči Mestne občine Koper za plačilo šolske prehrane

Upravičenci za plačilo šolske prehrane so občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.

Starši oddajo vlogo za občinsko denarno pomoč za plačilo šolske prehrane pri Centru za socialno delo Koper, Cankarjeva ulica 6, 6000 Koper od 1. avgusta do 31. maja.

5. Solidarnostna pomoč za plačilo šolske prehrane iz solidarnostnega sklada Osnovne šole Koper

Upravičenci do solidarnostne pomoči so učenci iz družin, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za plačilo šolske prehrane, izkoristili pa so vse druge možnosti za pridobitev subvencije.

Starši oddajo vlogo za solidarnostno pomoč v šolski svetovalni službi.

Vlogi je potrebno priložiti dokazila o prejetih dohodkih.

V zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane se lahko pogovorite s šolsko svetovalno delavko na telefonski številki 05 6638121 ali osebno.

Spoštljiv pozdrav in prijeten zaključek šolskega leta vam želimo,

Niti Krota Bagari

v. d. ravnatelja Osnovne šole Koper