NADSTANDARDNI PROGRAM

S šolskim letom 2016/2017 je MOK pričela z drugačno obliko sofinanciranja dodatnih programov po izbiri šole. Finančno podpira programe, ki izhajajo iz interesa učencev in okolja, usmeritve šole, so inovativni in imajo konkretne cilje.

Kot dodatni program po izbiri šole MOK sofinancira naslednje vsebinske sklope:

1.     Področna pismenost:

a) funkcionalna pismenost

b) matematična pismenost 6.-9. r

c) bralna pismenost 6.-9. r

d) digitalna pismenost

e) regulacija čustev

2.     Jezikovna pismenost (tuj jezik)

3.     Športni program

NADSTANDARDNI ŠPORTNI PROGRAM V PRVEM TRILETJU

Na Osnovni šoli Koper je organiziran nadstandardni športni program za učence od prvega do tretjega razreda. Učno-vzgojni proces za učence, vključene v nadstandardni športni program, se razlikuje v tem, da imajo vključeni učenci vsak dan eno uro športne vzgoje, ki jo vodita razredničarka ali učitelj športne vzgoje ter enodnevne izvenšolske aktivnosti: tri športne sobote (planinski izleti, kolesarjenje …).

Namen športnega programa je ponuditi otrokom kvalitetno, vsakodnevno športno življenje. Cilj takega programa je lahko športni rezultat ali pa le želja po gibanju in prispevek športa h kakovosti življenja.

V športni program bodo vključeni otroci, ki bodo to želeli, njihovi starši pa bodo pogodbeno pripravljeni sofinancirati izvajanje športnega programa.

V okviru športnega programa bomo v šolskem letu 2019/2020 izvedli naslednje športne dejavnosti:

RAZRED DEJAVNOST ČAS NOSILEC
1. dejavnost 1.–3. Kajak kanu september vsi športni pedagogi
2. dejavnost 1.–3. Nočni pohod marec vsi športni pedagogi

 FINANČNA STRUKTURA ŠPORTNEGA PROGRAMA

 • Predvideni prispevek staršev:
  • okvirno 19,90 € mesečno za realizacijo nadstandardnega (dodatnega) pouka športne vzgoje, ki ga vodi učitelj ŠVZ (2 pedagoški uri tedensko),
  • stroški večdnevnih aktivnosti izven šole (šola v naravi),
  • stroški enodnevnih dejavnosti izven šole (športne sobote).
 • Predvideni prispevek šole: financiranje in nabava materialnih sredstev in drobnega materiala za izvajanje športnega programa, financiranje organizacije in spremljanja športnega programa.

NADSTANDARDNI PROGRAM REGULACIJE ČUSTEV

Predstavitev in cilji programa:

Glede na zaznan porast otrok s težavami v čustvovanju in vedenju, bo program namenjen krepitvi uravnavanja čustev, krepitvi pozitivne samopodobe in iskanju virov moči v otrokovem okolju. Cilj programa je učencem, ki se srečujejo s težavami na področju čustvovanja, vedenja ter komunikacije, ponuditi podporo ter učenje novih veščin. Program bo potekal na štirih nivojih:

 1. SKUPINSKE DELAVNICE (manjše skupine)
 2. INDIVIDUALNO DELO Z UČENCI
 3. PODPORA V STISKI
 4. PODPORA UČENCEM V ODDELKU

V sklopu programa bosta strokovni delavki po vnaprej določenem urniku učencem na razpolago za pogovor o stiskah, ki jih doživljajo. Pogovor bo namenjen razbremenitvi ter iskanju virov za premagovanje stiske, preden se ta stopnjuje. Program se bo izvajal v sodelovanju s starši, šolsko svetovalno službo, razredniki ter po potrebi z zunanjimi izvajalci.

Izvajalki: Aneta CURAVIĆ NJEGOMIROVIĆ, Teja VILER

 

NADSTANDARDNI PROGRAM BRALNE PISMENOSTI

NAMEN IN UTEMELJITEV NADSTANDARDNEGA PROGRAMA BRALNE PISMENOSTI

Bralna pismenost ima pomembno vlogo v našem vsakdanjem življenju, saj nam omogoča, da se znamo ustno in pisno sporazumevati na takšni ravni, ki nam omogoča uspešno delovanje v družbi (Didaktika september 2014). Z izvajanjem programa želimo vsem učencem zagotoviti možnost dela in napredovanja na področju bralne pismenosti, da bodo posledično imeli dostop do kakovostnega izobraževanja.

Glavni nameni programa so:

 • izboljšati splošni učni uspeh učencev;
 • spodbujati njihovo sodelovanje, povezovanje in učenje z vrstniki;
 • pozitivno vplivati na samozavest učencev in zagotoviti enake priložnosti za učenje ne glede na socialno in ekonomsko-kulturno ozadje;

Program se izvaja na področju treh jezikov, in sicer slovenščine, angleščine in italijanščine.

DEJAVNOSTI ZA DVIG MATEMATIČNE PISMENOSTI

Predstavitev in cilji programa:

Pojem matematična pismenost pomeni zmožnost za zaznavanje, razumevanje in uporabo matematičnih argumentov v vsakdanjem življenju. Pomembna je zlasti zmožnost za prirejanje matematičnega argumenta iz znane situacije v neznano oziroma uporaba matematičnih argumentov v novih situacijah. Pričakovati je, da bo osnovna šola izobrazila matematično pismenega človeka, da se bo torej znašel v vsakdanjem življenju: znal bo komunicirati, sprejemati informacije in prave odločitve, in sicer doma, v službi in družbi nasploh.

POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO

Osnovna šola Koper v sodelovanju z Mestno občino Koper izvaja Poletno počitniško varstvo za šoloobvezne otroke od 1. do 5. razreda iz Mestne občine Koper pa tudi izven. Namen je otrokom ponuditi možnost aktivnega, ustvarjalnega, poučnega ter zabavnega preživljanja počitniških dni, staršem pa zagotoviti organizirano varstvo v času njihovih službenih obveznosti.

Prvi sklop počitniškega varstva se prične konec junija in traja 4 tedne, drugi sklop pa v avgustu 2 tedna. Varstvo bo potekalo od ponedeljka do petka med 7.00 in 16.00. Program počitniškega varsta in termini se objavlja v mesecu juniju pred pričetkom počitniškega varstva na spletni strani šole.

V času počitniškega varstva se v prostorih Osnovne šole Koper, na njenih športnih in igralnih površinah, na mestnem kopališču ter na izbranih izletnih točkah izvajal program pod vodstvom učiteljev in drugih strokovnih delavcev Osnovne šole Koper. Otroci dnevno obiskujejo mestno kopališče Mokra mačka ter se udeležujejo organiziranih delavnic (ustvarjalne, jezikovne, glasbene, športne, socialne, kuharske idr.)

 

Related Images:

(Skupno 4.256 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost