Šolsko leto 2018/2019

12. seja sveta zavoda OŠ Koper
SKLEP 1: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi mandat novemu nadomestnemu članu sveta zavoda Osnovne šole Koper – predstavniku ustanovitelja g. Gašperju Vinčencu. Mandat traja do izteka mandata svetu zavoda.

SKLEP MOK o spremembi sestave sveta zavoda OŠ Koper

SKLEP 2: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 11. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 28. 2. 2018.

ZAPISNIK 11. seje sveta zavoda OŠ Koper z dne 28.2.2018

SKLEP 3: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 1. dopisne seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 20. 4. 2018.

ZAPISNIK 1. dopisne seje sveta zavoda OŠ Koper z dne 20.4.2018

SKLEP 4: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2017/2018.
SKLEP 5: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni delovni načrt Osnovne šole Koper za šolsko leto 2018/2019.
SKLEP 6: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrtna na Osnovni šoli Koper v šolskem letu 2017/2018.
SKLEP 7: Svet zavoda Osnovne šole Koper se seznani s poročilom polletne bilance Osnovne šole Koper.

Šolsko leto 2017/2018

11. seja sveta zavoda
Predlog sklepa k 1. točki: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 10. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 28. 9. 2017.

 

 

 

 

Zapisnik 10. seje sveta zavoda OŠ Koper

Predlog sklepa k 2. točki: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poslovno poročilo Osnovne šole Koper za leto 2017.
Predlog sklepa k 3. točki: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni program dela in finančni načrt Osnovne šole Koper za leto 2018.
Predlog sklepa k 4. točki: Ravnatelj je dosegel _____ % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti. Svet zavoda Osnovne šole Koper podaja in potrjuje oceno delovne uspešnosti ravnatelja ga. Antona Baloha za leto 2017.

 

 

 

 

Delovna uspešnost ravnateljev 2017- okrožnica MIZŠ

OBRAZEC 2017- delovna uspešnost ravnatelja