KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006, v nadaljnjem besedilu ZDIJZ) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, v nadaljnjem besedilu uredba) je Osnovna šola Koper na spletnih straneh objavila Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Koper.

Katalog vsebuje osnovne podatke o šoli, o informacijah javnega značaja in o načinu dostopa do informacij javnega značaja. Katalog predstavlja kazalo informacij javnega značaja in ponuja direktne spletne povezave do elektronsko dostopnih informacij in dokumentov, organizacijsko strukturo šole in podatke o kontaktnih osebah, t.j. uradnih osebah, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja.

1. Osnovni podatki o katalogu

 Naziv zavoda Osnovna šola Koper Cesta Zore Perello Godina 1 Telefon: 05 66 381 00 Telefaks: 05 66 38 115
Odgovorna oseba:

Ingrid Poropat, prof., ravnateljica telefon: 05 66 38 102

e-mail: ingrid.poropat@guest.arnes.si

Datum prve objave kataloga: 13. 2. 2008
Datum zadnje spremembe: 1. 1. 2021
Spletni naslov kataloga www.os-koper.si
Druge oblike kataloga Tiskana oblika dostopna v tajništvu zavoda

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

 • P 85.100 Predšolska vzgoja
 • P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
 • C 18.120 Drugo tiskanje
 • C 18.130 Priprava za tisk in objavo
 • C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
 • G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
 • G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
 • G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
 • I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
 • I 56. 210 Priložnostna priprava in dostava jedi
 • I 56.290 Druga oskrba z jedmi
 • J 58.110 Izdajanje knjig
 • J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
 • J 58.190 Drugo založništvo
 • J 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
 • J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
 • J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
 • J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
 • J 63.990 Drugo informiranje
 • L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 • M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 • M 74.300 Prevajanje in tolmačenje
 • N 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 • N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
 • N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
 • N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
 • N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
 • N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
 • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 • P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 • Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
 • Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
 • Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
 • R 90.010 Umetniško uprizarjanje
 • R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • R 91.011 Dejavnost knjižnic
 • R 93.110 Obratovanje športnih objektov
 • R 93.190 Druge športne dejavnosti
 • R 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
 • R 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

Organigram zavoda:

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Ingrid Poropat, prof., ravnateljica telefon: 05 66 381 02 ingrid.poropat@guest.arnes.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov).

Notranji predpisi:

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlog predpisov Povezava na državni register predpisov

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Letni delovni načrt (LDN)
 • Letni program dela
 • Letno poročilo
 • Finančni načrt

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • Postopek imenovanja ravnatelja zavoda
 • Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v sodni register
 • Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda
 • Izvedba volitev za napredovanje strokovnih delavcev v nazive
 • Postopek dodelitve sredstev za subvencionirano prehrano, šolo v naravi
 • Postopek za dodelitev statusa učencev
 • Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc
 • Postopki na osnovi pritožb zaposlenih
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis učencev v prvi razred
 • Vpis učencev iz drugih šole
 • Prešolanje učencev v druge šole ali vzgojno izobraževalne zavode
 • Izrekanje vzgojnih ukrepov
 • Odločanje o pritožbah

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc Preusmeritev na sezname evidenc na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk /

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Šolski koledar za posamezno šolsko leto

Urniki oddelkov za posamezno šolsko leto

Cenik prehranskih storitev za posamezno šolsko leto

Kompleti učbenikov iz učbeniškega sklada

 1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacij so dostopne dostopna preko spletnega naslova: http://www.os-koper.si

Informacije so dostopne tudi vsak delavnik na sedežu šole

 

Related Images:

(Skupno 4.444 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost