Šolski projekti

V letu 2023/2024 bodo izvedeni naslednji šolski projekti.

 

BOŽIČNO-NOVOLETNA POŠTA

Projekt z imenom Božično-novoletna pošta je namenjen povezovanju učencev in delavcev šole ter krepitvi
pozitivne klime v šoli. V prazničnem decembru imajo učenci, učitelji in drugi delavci šole možnost oddati
voščilnice z lepimi željami. Praznično pošto Božičkovi škrati razdelijo naslovnikom zadnji dan pouka pred
novoletnimi počitnicami. Projekt se začne oktobra s pripravami in zaključi januarja z analizo.

Nosilke projekta: Jana Samsa, Maja Klarič

 

PRAZNIČNA ISKRICA

Cilj projekta so:

 • polepšati praznike starostnikom in otrokom s posebnimi potrebami, jim prižgati iskrico v očeh in
  srcih,
 • spoštovanje in strpnost do starejših ljudi in potreb posameznikov,
 • krepitev prijateljskih odnosov med različnimi generacijami.

V okviru projekta bodo učenci in učiteljice pripravili kulturni program, s katerim bodo v prazničnih dneh,
pred novim letom. Dom upokojencev na Markovcu in Dom upokojencev Olmo. Povezali se bodo tudi s
Centrom za starostnike Koper. Projekt bo povezoval učence različnih interesnih dejavnosti, ki bodo ob
plesu, igri in petju prižgali iskrice v očeh starejših in mlajših.

Vodja projekta: Nina Luša
Nosilke projekta: Mirjana Hršum, Nevija Muženič
Trajanje projekta: 1 šolsko leto

 

KNJIGA, POVEJ MI

V šolskem letu 2023/24 se bo izvajal projekt Knjiga, povej mi za učence drugih razredov, z namenom
razvijanja književnih interesov in spodbujanja bralne pismenosti.

V okviru projekta bodo učenci predstavili prebrano, tako da bodo v razredu sošolcem predstavili,
pripovedovali kratko vsebino in svoje občutke o prebranem.

Pri tem bo učencem v pomoč razredna maskota, ki jih bo spremljala domov in v svet branja. Ob pomoči
maskote bodo beležili, risali vtise o prebranem.

V okviru projekta se bo izvajalo tudi skupinsko branje pred poukom, med poukom in po pouku. V branje
se bo vključilo tudi starejše šolarje ter ob tem krepilo med vrstniške vezi.

Učenci bodo prisluhnili branju zgodb ali pa individualno brali izbrano knjigo. Projekt bo prispeval k
razvijanju kulture branja, k osvajanju bralne značke in ozaveščanju pomena branja ter strategij branja.

Izvajalke projekta: Nevija Muženič, Katarina Stegenšek, Nataša Krebelj Reja, Mirjana Hršum

 

INOVATIVNA UČNA OKOLJA

Skozi dejavnosti projekta bomo raziskovali in razvijali inovativne učne pristope, ki jih bomo poskušali
spretno prilagoditi izzivom sodobnega učenja in izobraževanja. Skozi projekt bomo učitelji razvijali
formativno spremljanje in se še posebej osredotočali na dejavnike, ki omogočajo pridobivanje znanja in
veščin na učencem zanimiv in privlačen način. Strmeli bomo k temu, da bo učenčev glas slišan in
upoštevan ter da se bodo vsestransko dobro počutili. Spodbujali bomo med vrstniško sodelovanje in
zavzemanje za vzpostavitev partnerskega odnosa z učenci. Skozi dejavnosti projekta bomo učitelji razvijali
inovativna učna okolja, nastajali bodo primeri primeri dobre prakse, ki bodo predstavljeni na srečanjih
projektne skupine, strokovnih aktivih in sejah učiteljskega zbora. Člani projektnega tima bodo izvajali tudi
hospitacije po protokolu dejavnosti pred in po opazovanju. Dejavnosti projekta bomo obogatili s
sodelovanjem inštituta BeGrejt z Matejo Peršolja.

CILJI PROJEKTA

 • Razvijati šolsko prakso, ki bo v kar največji meri upoštevala individualne potrebe, posebnosti,
  zmožnosti učenca, ki temelji na formativnem spremljanju.
 • Širiti spoznanja o dobri praksi in učinkih formativnega spremljanja med vse udeležence v
  kolektivu Osnovne šole Koper.
 • Vključiti učence v sooblikovanje učnega procesa, kar vodi k aktivnejši vlogi učencev ter h
  kakovostnemu in trajnejšemu znanju.
 • Spodbujati medsebojno sodelovanje ter s tem izboljšati njihovo motivacijo.
 • Ustvariti učno okolje, v katerem se bodo učenci počutili sprejete, vključene in bodo lahko
  razvijali svoje potenciale.

Vodja projekta: Jerneja Koren
Razvojni tim: Katja Martić Cilenšek, Katarina Stegenšek, Barbara Bočkor Starc

 

ŠOLSKA OLJKA

V projektu sodelujejo učenci, ki so vključeni v oddelek podaljšanega bivanja in Šolski vrt. Skrbeli bodo
za šolske oljke, jih obirali in poskrbeli, da se bo iz obranega stisnilo olje. Stekleničke olja bodo ponudili
kot šolsko reprezentanco in zabelo v šolski kuhinji za obogatitev okusa jedi.

Cilji projekta:

 • skrb in odgovornost za oljke,
 • razvijanje ročnih spretnosti in pravilnega odnosa do pridelka,
 • spoznavanje procesa »Iz oljke na mizo«,
 • čutili bogatost mediteranske kuhinje,
 • pridobivanje čuta za urejenost bivalnega okolja.

Vodja projekta: Tamara Černeka

 

LITERARNI VEČER UČENCEV 5. RAZREDOV

Cilji projekta so:

 • dvig motivacije za branje in razvijanje bralnih veščin,
 • izboljšanje ravni bralne pismenosti,
 • razvijanje likovne in literarne ustvarjalnosti,
 • spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja,
 • razvijanje veščin govornega nastopanja.

V šolskem letu 2023-2024 bo projekt združeval učence 5. razredov, ki bodo ob koncu šolskega leta
pripravili literarni večer, ki bo namenjen staršem in starim staršem. Na literarnem večeru bodo učenci
predstavili svoje izdelke, ki bodo nastali čez celotno šolsko leto. Učenci bodo s pomočjo učitelja pripravili
tudi povezovalni program večera, ki se bo odvijal v prostorih OŠ Koper. Na tak način želimo v aktivu 5.
razreda spodbujati motivacijo za literarno ustvarjanje ter razvijati zmožnost doživljanja, razumevanja in
vrednotenja književnih besedil. To bomo dosegli tako, da bodo učenci pisali ustvarjalna besedila, ki
vključujejo prvine umetnostnega jezika in druge značilnosti književnega jezika.

Vodja projekta: Jerneja Koren
Nosilke projekta: Tjaša Šušmelj Palčič, Tjaša Gržinič, Elen Stanič

 

ŠOLSKA TRŽNICA

Projekt šolska tržnica se bo izvajal v okviru interesne dejavnosti Šolski vrt. Otrokom bo omogočal
neposreden stik z naravo, krepitev kvalitetnih medsebojnih odnosov ter komunikacije, krepitev delovnih
navad, spoznavanje praktične uporabe pridelanih rastlin in spodbujanje podjetnosti.
Namenjen je učencem, ki potrebujejo več podpore na področju razvijanja delovnih navad in socialnih
veščin.

Cilji:

 • predstavitev pridelkov šolskega vrta in njihova uporaba
 • spodbujanje podjetnosti,
 • spodbujanje solidarnosti,
 • stik z zunanjimi obiskovalci,
 • doživetje lastnega uspeha in osebnega zadovoljstva.

Vodja projekta: Jasna Lovrečič
Sodelujoči: učenci od 1. do 3. triade

 

VARNA TOČKA

Cilj projekta so:

 • preprečevanje vsakršne oblike nasilja
 • nuditi takojšnjo pomoč ter zaščito žrtev
 • ohranjati in po potrebi razširiti mrežo varnih točk v Kopru
 • seznaniti učence z varnimi točkami

Osnovna šola Koper si bo skupaj s partnerskimi šolami in ustanovami, ki sodelujejo pri projektu
prizadevala ohranjati in po potrebi razširiti mrežo Varnih točk. Skrbela bo za stalno promocijo projekta
med mladimi in vzdrževala stik s koordinatorji na posameznih varnih točkah. Za promocijo projekta med
mladimi na OŠ Koper in drugih šolah bosta s skupino učenk in učencev skrbeli Marianna Gortan in Jasna
Lovrečič.

Nosilci in izvajalci projekta: vodstvo šole, šolska svetovalna služba
Vodje projekta: Marianna Gortan, sodelujeta: Jasna Lovrečič, Polona Mihalič Birsa

 

GREEN ACADEMY

V šolskem letu 2023–2024 bo aktiv 5. razreda sodeloval v projektu Green Academy – Zelena Akademija.
To je projekt, ki je namenjen ozaveščanju na področju odgovornosti za zmanjšanje vpliva uporabnikov pri
onesnaževanju obalnega pasu in morja, na področju koprske in ankaranske občine. V projekt je vključena
jadrnica tipa VOR 60 – CLEANSPORT ONE kot »PREDAVALNICA NA MORJU«, ki bo ključno
pripomogla k visoki motiviranosti učencev pri obravnavanih temah, kot so: ravnanje z odpadki, načini za
zmanjšanje količin le teh, aktivnosti pri odstranjevanju kosovnih odpadkov, tako obalnega pasu, kot morja
samega, posledice neodgovornega ravnanja z odpadki in aktivno sodelovanje pri ozaveščanju okolice
uporabnikov akademije na področju obravnavanih tem. Preko projekta oz. učenja v naravi bodo učenci 5.
razredov tako uresničevali različne cilje iz različnih predmetnih področjih, predvsem iz naravoslovja in
tehnike ter družbe, ter vseh ostalih področij, ki se bodo medpredmetno povezovala z danimi vsebinami.

Vodja projekta: Jerneja Koren
Sodelujoči: učenci 5. razreda

 

VARNO S SONCEM

Ciljna skupina:

 • Učenci in njihovi starši.
 • Strokovni delavci osnovnih šol, ki so tudi izvajalci programa.

S preventivnim programom Varno s soncem opozarjamo na pomen pravilne zaščite pred škodljivim
delovanjem sončnih žarkov. V obdobju, ko spodbujamo zadrževanje izven zaprtih prostorov, v naravi, je
izvajanje ukrepov za zaščito pred prekomerno izpostavljenostjo sončnemu UV sevanju, še posebej
pomembno.

Namen programa je učence seznaniti z osnovnimi samozaščitnimi ukrepi za zaščito pred škodljivim
delovanjem UV sevanja, njihovi starostni stopnji primerno. Prispevati želimo k znižanju pojavljanja
kožnega raka v Sloveniji. Program Varno s soncem je nastal z željo po izboljšanju stanja v Sloveniji zaradi
zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji (vir: Register
raka RS) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z
izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu.

V okviru izvajanja programa Varno s soncem želimo, da se s škodljivimi učinki delovanja sončnih žarkov
in z osnovnimi načeli samozaščite seznani čim več učencev.

Sodelujoči: oddelki 1. – 9. razreda
Vodja projekta: Etien Počkaj Godnič

 

PROJEKT MORJE – MODRE ŠOLE

Ker smo šola ob morju, se zdi projekt Modre šole zelo privlačen. Izvaja ga Zavod You(r)sea (=You see
Your sea), s katerim želi poučiti učence in preko njih učitelje, starše, širšo javnost o temah povezanih z
morjem in njegovo biotsko raznovrstnostjo. S tem lahko danost, da smo na pragu morja, lahko zelo lepo
izkoristimo.

Osnovni namen Zavoda You(r)Sea je aktivno delovati pri ohranjanju in obnavljanju biodiverzitete morja
in morskega dna, spodbujati, pospeševati in usmerjati različne multidisciplinarne aktivnosti na tem
področju ter izobraževati in obveščati o tematiki biodiverzitete morja in morskega dna vso zainteresirano
javnost, s poudarkom na mladih (projekt Modrih šol).

Načrtovane so aktivnosti na letni ravni: dnevi dejavnosti povezani z morjem: obisk Akvarija Piran/
društva Morigenos, različnih starostnih skupin, Onesnaževanje morja z zvokom, Morska hrana; razstava
fotografij morskih organizmov, iz razstave se izpelje različne dejavnosti, ki bi jih sooblikovali z učitelji:
spis na temo morja, morskih živali in biodiverzitete v slovenskem morju, ustvarjanje morskih živali pri
likovnem pouku, domišljijske ribe in morske živali, ribje gledališče (s kuliso iz razstavljenih fotografij);
likovna umetnost – izdelovanje likovnih in ostalih umetniških izdelkov za razstavo v šoli, dan oceanov
/ dan rib – pripravljanje ribjih jedi pri gospodinjstvu za 5. in 6. razred in lokalne ribe na meniju šole,
slovenščina – spisi na temo biodiverzitete, odnosa do morja; prilagojena predavanja v okviru
predmetov spoznavanje okolja, naravoslovje, biologija, izdelovanje predmetov na temo morja iz
različnih materialov pri predmetu tehnika in tehnologija, izdelovanje predmetov za božični bazar na
temo morja, uprizoritev enostavnih predstav/radijske igre ipd. v okviru izbirnih predmetov idr.
Tekom šolskega leta se z izdelki na temo morja krasi šolske hodnike, avlo ipd.

Vodja projekta: Metka Benedik

 

MOČ MLADIH

Projekt je namenjen učencem 8. in 9. razreda, predvsem tistim z nižjo motivacijo za učenje ali z učnimi
težavami. Učenci bodo spoznali nova orodja, s katerimi se bodo naučili, kako poslušati sebe, kako slediti
svojim ciljem, kako postati samostojen in odgovoren mladostnik. Spoznali bodo uporabne tehnike za
lažje učenje.

CILJI PROGRAMA:

 • prevzeti odgovornost za svoje delo
 • znati oblikovati cilje in načrtovati pot do njih
 • prepoznati čustva in ugotoviti, kaj nam pripovedujejo
 • prepoznati moč misli
 • naučiti se tehnik za lažje učenje
 • premakniti se iz cone udobja
 • naučiti se prenesti neuspeh in iti naprej
 • učiti se na napakah

Srečanja bodo potekala enkrat tedensko v popoldanskem času, predvidoma od oktobra do decembra.
Načrtovanih je 10-12 srečanj.

Izvajalki:
Sandra Vuleta in Bojana Resanovič

 

IZMENJAVA UČENCEV – OSNOVNA ŠOLA KOPER IN SCUOLA ELEMENTARE PIER PAOLO
VERGERIO IL VECCHIO

Cilj sodelovanja je učencem 8. in 9. razreda ponuditi izkušnjo, ki jim bo razširila obzorja in omogočila
razvijanje njihovih osebnostnih, medkulturnih, jezikovnih in socialnih kompetenc ter krepila zavedanje o
lastni kulturni entiteti.

Število učencev pri izmenjavi: 2–3 na oddelek
Predvideni razredi: 8. in 9. r.

Predviden čas izmenjave: zadnji teden v oktobru (od 23. do 27. oktobra) – v primeru večjega števila
prijav na OŠ Koper, se lahko izmenjava organizira tudi v drugem ocenjevalnem obdobju ( v februarju –
od 12. do 16. februarja)

Koordinator projekta na OŠ Koper: Martina Seražin Mohorčič

 

Related Images:

(Skupno 936 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost