Šolski projekti

V letu 2017/2018 bodo izvedeni naslednji šolski projekti:

BOŽIČNO-NOVOLETNA POŠTA

Projekt Božično-novoletna pošta je namenjen povezovanju učencev in delavcev šole in krepitvi pozitivne klime v šoli. V prazničnem mesecu decembru bodo tako učenci kot učitelji in drugi delavci na šoli, imeli možnost oddati voščilnice z lepimi željami komurkoli na šoli. Praznično pošto pa bodo Božičkovi škrati razdelili na zadnji dan pouka pred božično-novoletnimi počitnicami. Projekt se začne oktobra s pripravami in zaključi januarja z analizo.
Vodja projekta: Ivanka Jerman

KOPER SKOZI ČAS V LUČI UMETNOSTI

Projekt se bo izvajal v okviru rednega pouka pri družboslovnih predmetih. Z njim želimo učencem na kreativen način in z zanimivimi metodami iz različnih zornih kotov približati mesto Koper.

Cilji:
 skozi likovno ustvarjanje spoznavati kulturno-umetnostne značilnosti mesta
 razvijati pozitiven odnos do kulturne dediščine
 prepoznati značilnosti mestne arhitekture skozi čas
 spoznavati zgodovinski razvoja mesta
 spoznavati življenje znamenitih osebnosti mesta
 spoznavati geografski orisa mesta

Vodja projekta: Egle Leban
Sodelujoči: aktiv družboslovja

LITERARNI VEČER UČENCEV 5. RAZREDOV

Cilji projekta so:
 dvig motivacije za branje in razvijanje bralnih veščin,
 izboljšanje ravni bralne pismenosti,
 razvijanje likovne in literarne ustvarjalnosti,
 spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja,
 razvijanje veščin govornega nastopanja.

V šolskem letu 2017-2018 bo projekt združeval učence 5. razredov, ki bodo ob koncu šolskega leta pripravili literarni večer, ki bo namenjen staršem in starim staršem. Na literarnem večeru bodo učenci predstavili svoje izdelke, ki bodo nastali čez celotno šolsko leto. Učenci bodo s pomočjo učitelja pripravili tudi povezovalni program večera, ki se bo odvijal v sredozemskem vrtu OŠ Koper. Na tak način želimo v aktivu 5. razreda spodbujat motivacijo za literarno ustvarjanje ter razvijati zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književnih besedil. To bomo dosegli tako, da bodo učenci pisali ustvarjalna besedila, ki vključujejo prvine umetnostnega jezika in druge značilnosti književnega jezika.
Aktiv 5. razreda

DREVO PRIPOVEDUJE

Je projekt, ki je namenjen učencem drugih razredov, čigar namen je vzljubiti knjigo. V učilnici bo urejen knjižni kotiček z drevesom branja ter razredno knjižnico, iz katere si bo mogoče izposojati knjige.
Cilji projekta:
• Razvijanje komunikacijskih spretnosti in dialoškega sporazumevanja,
• dvig motivacije za branje in razvijanje bralnih veščin,
• izboljšanje ravni bralne pismenosti.

Izvajalke projekta: Nevija Muženič, Katarina Stegenšek, Nataša Krebelj Reja, Mirjana Hršum

MASKOTA NA OBISKU

Je projekt, ki se nadaljuje iz prejšnjega leta in je namenjen učencem za spodbujanje sporazumevalnih zmožnosti. Učenec dobi maskoto, ki jo odnese domov. V zvezek zapiše, kaj je z njo počel, doživel, prebral in naslednji dan sošolcem o tem pripoveduje.
Cilji projekta:
• razvijanje uspešne komunikacije in strpnosti pri poslušanju,
• spodbujanje ustvarjalnosti,
• razvijanje samopodobe,
• razvijanje pripadnosti skupini,
• spodbujanje k bralni pismenosti.

Izvajalke projekta: Nevija Muženič, Katarina Stegenšek, Nataša Krebelj Reja, Mirjana Hršum

POMAGAJMO ŽIVALIM

Pomagajmo živalim je šolski projekt, v katerem sodelujejo učenci v oddelkih podaljšanega bivanja, v zbiralne akcije pa so vključeni tudi ostali učenci šole. Namen projekta je, da ob Svetovnem dnevu varstva živali, ki ga vsako leto obeležujemo 4. oktobra, organiziramo večjo zbiralno akcijo hrane, posode, igrač in ostalih potrebščin za živali iz zavetišč. Učenci se seznanijo s poslanstvom Obalnega društva proti mučenju živali, razumejo, da imajo tudi živali pravico do bivanja in kakovostnega življenja.

Cilji projekta:
 spoznavanje osnov zdravstvenega stanja živali, s katerimi se srečujejo v svojem okolju,
 preoblikovanje nepravilnega odnosa do živali s pomočjo raznih dejavnosti,
 vplivanje na razvoj pozitivnih, dobrih lastnosti, ki jih učenci razvijajo, če se družijo z živalmi,
 razvijanje zavesti, da so narava, živali in človek tesno povezani.

Vodji projekta: Novi učitelj,

Sodelujoči: učiteljice OPB, razredniki, zunanji delavci

KNJIGOTRŽNICA

Osnovni namen projekta je spodbujanje učencev k branju tiskane literature in medsebojnem izmenjavanju knjig ter spoštljivem rokovanju z njimi. Skupina učencev pri tehniki in tehnologiji n v okviru obveznih izbirnih predmetov načrtuje in izdela v določenem času, z izbranimi gradivi, ob uporabi ustreznih tehnik in tehnologij funkcionalen, ekološki in trajnostni predmet – mini knjižnico na prostem (hiško).
V hiški, ki bo sprva nameščena v šolski prostor, bodo knjige, ki jih lahko učenci prebirajo med glavnim odmorom ali po pouku. Kasneje bodo lahko učenci v hiško prinesli knjige od doma, ki jih ne potrebujejo več in bi jih zamenjali ali podarili.
Projekt je večplasten in dolgoročno zasnovan, zato se bo na osnovi aktivnosti in ocene ter predlogov učiteljev in učencev nadgrajeval in širil znotraj šolskih prostorov in njene zunanjosti.

Cilj:
 motivirati za branje tiskane literature (leposlovja in poljudnoznanstvene literature)
 nadgraditi projekt bralne pismenosti,
 navajati na rokovanje s tiskano literaturo,
 presoditi ustreznost knjige in izmenjavo le-te,
 izdelati knjižno hišico.

Vodja projekta: Tamara Černeka

Sodelujoči: knjižničarki, učitelj TIT, učenci

ŠOLSKA OLJKA
V projektu sodelujejo učenci, ki so vključeni v ID in tisti, ki se že pretekla leta sodelovali pri projektu. Skrbeli bodo za šolske oljke, jih obirali in poskrbeli, da se bo iz obranega stisnilo olje. Stekleničke olja bodo na prodaj na Otroškem bazarju, del teh bo namenjen za reprezentančno darilo, nekaj olja pa bodo uporabili v šolski kuhinji za obogatitev okusa jedi.
Cilji:
 skrb in odgovornost za oljke,
 razvijanje ročnih spretnosti in pravilnega odnosa do pridelka,
 spoznavanje procesa »Iz oljke na mizo«,
 čutili bogatost mediteranske kuhinje,
 pridobivanje čuta za urejenost bivalnega okolja.
Vodja projekta: Tamara Černeka

ŽIVLJENJE JE KOŠARKA

Projekt uspešno izvaja proces integracije oseb s posebnimi potrebami v sodobno družbo. Vzpostavlja platformo, ki Varstveno delovne centre (VDC) vključuje v osnovne šole skozi sodoben program gibalnih dejavnosti enkrat mesečno pri uri športa in jim hkrati omogoča odlično priložnost za širjenje njihove socialne mreže. Obenem pa oblikuje vrednote pri učencih, da bi sprejeli drugačnost in se tako soočili z vsakdanjimi izzivi, ki so vedno bolj prisotni v našem okolju. Projekt je opredeljen kot dvotirni sistem, ki neposredno veliko prispeva k razvoju znanosti na moralnem in etičnem področju.

Cilji:
 razvoj kritičnega mišljenja (presoja stereotipnih predstav o drugih in drugačnih),
 urjenje praktičnih vsebin košarke,
 športno obnašanje.

Vodja projekta: zunanji sodelavec Siniša Drobnjak.

Udeleženci: učenci 7. – 9. razreda, varovanci VDC s spremljevalci in športni pedagogi.

GALERIJA MLADIH

Galerija mladih je projekt, v katerem želimo približati mladim svet umetnosti in vzbuditi estetski čut in prepoznavanje lepega. Otrokom bomo ponudili likovne aktivnosti, ti pa se bodo imeli možnost predstaviti v javnosti. Cilj projekta je mladim približati umetnost preko likovnih delavnic, organiziranih v galerijah, poglobiti stike med mladimi različnih kulturnih in družbenih okoljih ter organizirati izlete na likovne razstave in obiskom mest doma in v tujini.

Program vsebuje sodelovanje z Gimnazijo Koper, z osnovnimi šolami v Sloveniji in v zamejstvu ter organizacijo tematskih natečajev in ex-tempor (na državni in mednarodni ravni). Predvideno je sodelovanje z izvajalci drugih umetniških aktivnosti (ples, glasba, gledališče), galerijskimi ustanovami po Sloveniji ter izdelava razstavnih katalogov.

Vodja: Egle Leban

VARNA TOČKA

Cilj projekta so:
• preprečevanje vsakršne oblike nasilja
• nuditi takojšnjo pomoč ter zaščito žrtev
• razširiti mrežo Varnih točk v Kopru
• seznaniti učence z Varnimi točkami

OŠ Koper bo v partnerstvu z OŠ Oskarja Kovačiča Škofije ter ostalimi šolami in inštitucijami Skrbela za stalno promocijo projekta med mladimi in vzdrževala stik s koordinatorji na posameznih varnih točkah. V letu 2017/18 bomo v promociji projekta vključili tudi učence pri interesni dejavnosti Pomagaj in drugi bodo tebi v sodelovanju z učiteljico Nino Luša.

Nosilci projekta: Anton Baloh, šolska svetovalna služba
Vodja projekta: Polona Mihalič Birsa s partnerji pri projektu

Projekt FLL NA OŠ KOPER
FLL je mednarodni multidisciplinarni program, ki si prizadeva vzpodbuditi in ohraniti zanimanje otrok za naravoslovje, tehniko in raziskovanje. Poseben poudarek je na ustvarjalnosti, inovativnosti in skupinskem delu. Program je tematsko naravnan, vsako leto je razpisana druga tema. Letošnja tema je Hydro Dynamics – Živa voda. Program je namenjen ekipam otrok od 9. do 16. leta. Ekipa šteje do 10 članov.

Namen projekta je udeležba ekipe otrok OŠ Koper v raziskovalnem programu First Lego League (FLL) in udeležbe ekipe otrok v programu Junior FLL, ki je letos prvič v Sloveniji. Otroci svoje delo predstavijo na tekmovanju FLL.
Junior FLL obsega pripravo projektne naloge.
First Lego League obsega 4 področja: tekma robotov, projektna naloga, tehnični intervju, vrednote. Podelijo se priznanja po posameznih področjih, za skupni seštevek in posebne dosežke.

 Tekma robotov
Ekipa prejme s strani FLL Slovenija navodila za tekmo robotov, naloge in pravila. Ekipa sestavi robota iz lego kock in ga programira. Robot na tekmovanju rešuje naloge, za kar ima na razpolago 2,5 minut.

Otroci za trening in tekmovanje uporabijo svojo opremo (lego gradniki, roboti, računalniki, programi). Na tekmovanje se pripravljajo samostojno in pod vodstvom mentorja: doma, na šoli in na terenu.

 Projektna naloga
Projektna naloga zajema raziskavo, inovacijo in prezentacijo. Ekipa v okviru raziskovalnega dela glede na razpisano temo obišče oz. stopi v stik z različnimi strokovnjaki, posamezniki in podjetji. Ekipa svoje delo predstavi širši skupnosti in ciljnim skupinam. Na tekmovanju ekipa predstavi projektno nalogo ocenjevalcem, za kar ima na voljo 5 minut in 5 minut za odgovore na vprašanja. Na tekmovanju ekipa predstavlja svojo projektno nalogo tudi na stojnici vsem obiskovalcem dogodka.

Otroci delajo na projektni nalogi samostojno in pod vodstvom mentorja. Pri projektni nalogi nastanejo materialni stroški (material, prototip, spletna stran, tiskovine, dekoracije) in stroški poti za obiske strokovnjakov.

 Vrednote
Program First Lego League temelji na zapisanih vrednotah FLL. Ekipa nastopi pred ocenjevalci za vrednote v kratki skupinski igri, ki ji ni znana v naprej, in predstavi v petih minutah svoje skupinsko delo, metode ter procese dela pri robotskem delu in projektni nalogi. Ocenjeni so glede na nastop, svoje obnašanje in delovanje tokom celodnevnega dogodka in glede na udejstvovanje vrednot FLL tokom cele sezone.

 Tehnični intervju
Ekipa predstavi svojega robota in načrt s konstrukcijskega, programerskega, inovacijskega in strateškega vidika.

Za izdelavo nadgradenj robota otroci uporabljajo svojo opremo. Za tehnično predstavitev nastanejo stroški (tiskovine, snemanje, spletna stran).

Cilji projekta so:
 pridobitev novega znanja, izkušenj, veščin ter realizacija projektne naloge.
 uvrstitev na državnem tekmovanju med prve tri ekipe in udeležba na mednarodnem tekmovanju.

V okviru projekta se ekipa OŠ Koper udeleži:
V okviru projekta so predvidene udeležbe naslednjih dogodkov:
 uvodno srečanje za vodje prijavljenih ekip v Sloveniji (Ljubljana, september 2017),
 uradni trening FLL Slovenija (Ljubljana, oktober 2017),
 kvalifikacijsko-regijsko tekmovanje FLL Slovenija (eno od treh: 9./16. december 2017 / 6./13. januar 2018),
 Finale First Lego Legue Adria – Odprto državno prvenstvo FLL Slovenije (Celje, 10. marec 2018),
če se ekipa kvalificira,
 Hydro Dynamics – First World Championship 2018 (Detroit, Michigan, ZDA, 25.- 28. april 2018), če se ekipa kvalificira,
 mednarodnega tekmovanja FLL Open Invitational Championship (maj-julij 2018),
če se ekipa uvrsti,
 promocijski, podjetniški in drugi dogodki z namenom pridobivanja sponzorjev in predstavitve dela (celo leto).

Ekipi sestavljajo otroci OŠ Koper, ki ustrezajo starostni omejitvi FLL in Junior FLL. Otroci izvajajo delo na svoji strojni in programski opremi, s svojimi materiali.

(Skupno 646 obiskov, današnjih obiskov 1)